وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى
Geehrte Gläubige!
So wie die islamische Religion nützliche Taten auszuüben fördert, sieht sie auch den Besitz, das Ansparen von Vermögen und dessen Vermehrung als legitim an. Der Vers „[Oder wurde ihm nicht erzählt, was in den Seiten Moses steht…] und dass es für den Menschen nichts anderes geben wird als das, worum er sich (selbst) bemüht.“1 verdeutlicht, dass der Mensch den Gegenwert der Arbeiten in der Welt und im Jenseits erhalten wird.

In der islamischen Religion wird die eigenständige Lebensführung ohne auf jemanden angewiesen zu sein, das Arbeiten für die Sicherstellung des Unterhalts der Kinder und Familie, sowie der Besitzerwerb im Rang des Gottesdienstes (ibadet) als gesegnet und wertvoll akzeptiert. Auf der einen Seite hat der Islam den Erwerb durch legitime Wege als gesegnet angesehen und auf der anderen Seite den  Besitzerwerb durch illegale Wege wie Diebstahl, Raub, Glücksspiele und Bestechung als das Überschreiten der Ansprüche und Rechte anderer angesehen und diese auf religiöser, rechtlicher und ethischer Ebene verboten.

Nach dem Islam ist die Arbeit der eigentliche und natürliche Weg des Verdienstes. Der Prophet (s) hat gesagt: „Niemand hat etwas Besseres als aus der eigenen Handarbeit gegessen.“2 und als er nach dem reinsten Verdienst gefragt wurde geantwortet: „Die eigene Handarbeit und der Verdienst durch aufrichtigen Handel.“3 Somit hat er die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung und den Wert der Arbeit gelenkt. Als er eines Tages Sa´d b. Muadh traf und sie sich die Hände drückten, bemerkte er, dass seine Hände schwielig waren. Der Prophet fragte ihn nach dessen Grund. Dieser antwortete ihm, dass er „auf seiner Dattelplantage arbeitete um den Unterhalt seiner Kinder und Familie sicherzustellen.“ Daraufhin küsste der Prophet die Hände von Muadh und sagte: „Diese sind Hände, die Gott lieb hat.4

Die Gelehrten des Islam haben ausgedrückt, dass die Ernährung des Körpers mit unrechtmäßig erworbenem Gut und die damit getätigten Handlungen nutzlos und uneffektiv, der Verdienst und Profit nicht segensreich sein werden. Sie verdeutlichten, dass der Verdienst, der nicht auf Arbeit zurückzuführen ist, nichts anderes außer einem unwohlen und unglücklichen Leben in der Welt und nichts weiteres außer mühseliger Rechenschaft im Jenseits mit sich bringen wird.5

Meine verehrten Geschwister!
Die breiten Arbeitsbereiche, die Arbeiterschichten und die Entwicklungen im Bereich der Wirtschaft und des Handels, die insbesondere die industrielle Revolution mit sich brachte, haben eine gesonderte Bedeutung für die Beziehungen zwischen dem Arbeitenden und Arbeitgeber mit sich gebracht. Als eines der wichtigen Standbeine des gesellschaftlichen Wohles und Friedens sind die Sicherstellung des Arbeitsfriedens, der Arbeitsgesundheit und Arbeitssicherheit sehr wichtig. Auch die Fundierung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberrechte wie auch die Arbeitgeberverantwortungen an die Basis der Rechte der Mitarbeiter und die Gerechtigkeit unter den Arbeitern sind sehr wichtig. Aus diesem Grund sollte von der Überwachungsfunktion des Gewissens im religiösen und ethischen Bereich Gebrauch gemacht werden, um den Respekt gegenüber der Arbeit, die Beachtung der Ansprüche und Rechte der Arbeitenden zu gewährleisten. Denn Menschen, in deren Gewissen das Bewusstsein des Ablegens einer Rechenschaft  ihren Platz eingenommen hat, werden sich mehr vor dem Verletzen der Rechtsansprüche und des Rechts hüten; der gesellschaftliche Frieden und das Wohl in der Gesellschaft wird dadurch besser verwirklicht.

Für den Frieden im Arbeitsleben als ein Erfordernis des gesellschaftlichen Lebens hat die Religion des Islams sowohl dem Arbeitnehmer als auch dem Arbeitgeber Aufgaben und Verantwortungen übertragen. Somit bezweckte der Islam den Schutz der Rechte von Arbeitenden als auch von  Arbeitgebern. Der Arbeitgeber sollte den Lohn des Arbeitenden voll und rechtzeitig zahlen, seine Absicherung und Sicherheit gewährleisten und sich gegenüber dem Arbeitenden gut verhalten und ihnen keine Aufgaben übertragen, die sie nicht imstande sind zu vollbringen.6 Der Prophet sagte: „zahlt den Lohn des Arbeitenden noch bevor sein Schweiß trocknet.“7 Indem er sagte, dass diejenigen, die den Lohn des Arbeitenden nicht zahlen, Allah gegen sich vorfinden8 werden, verdeutlichte er die Bedeutung, den  Gegenwert der Arbeit zu zahlen. Auch förderte er die Arbeitenden, die Arbeit vollständig und in der gewünschten Zeit zu machen, indem er sagte: „Wahrlich erfreut sich der Erhabene Allah  daran, wenn einer von euch die gemachte Arbeit zuverlässig macht.“9

Als Schlussfolgerung können wir sagen, dass die Beziehungen des Arbeitenden mit dem Arbeitgeber nicht unabhängig von den menschlichen Beziehungen angesehen werden dürfen. Ebenso sind die Rechte der Arbeitenden nicht unabhängig von den Menschenrechten anzusehen. Der Islam hat im Arbeitsleben nicht nur die Rechtsnormen sondern auch die religiösen und ethischen Regeln in den Vordergrund gerückt und versucht, eine zuverlässige Struktur basierend auf Liebe, Respekt und Gerechtigkeit zu etablieren. Dem Arbeitgeber hat er empfohlen, das Anrecht des Arbeitnehmers rechtzeitig und voll zu zahlen und dagegen dem Arbeitnehmer empfohlen, seine Arbeit gewissenhaft und vollständig auszuführen um die Bezahlung zu verdienen.

 

Dr. Mehmet Tekin
Religionsattaché, Karlsruhe


1. Koran, an-Nadscm, 53/39
2. al-Bukhari, Buyu´, 15
3. al-Musnad, IV, 141
4. Serahsi, al-Mebsud, XXX, s. 245
5. Ilmihal, II, TDV, s. 411
6. al-Bukhari, Itk, 16
7. Ibn Madsche, Ruhun, 4
8. al-Bukhari, Idschara, 10
9. as-Suyuti, al-Dschamiu’l-Kabir, I, 354.

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى

Kıymetli müminler!
İslam dini çalışmayı, yararlı iş görmeyi teşvik ettiği gibi mülkiyeti, sermaye birikimi ve artışını da meşru saymıştır. Kur’an’ı Kerim’deki; ‘‘İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur” ayeti, kişinin dünya ve ahirette emeğinin karşılığını göreceğini ifade eder.

İslam dinine göre kimseye muhtaç olmadan hayatı sürdürmek, çoluk çocuğun geçimini sağlamak için meşru yoldan çalışıp kazanma, mal mülk edinme, ibadet derecesinde kutsal ve değerli kabul edilmiştir. Bir taraftan meşru yoldan kazancı kutsal kabul ederken diğer taraftan başkasının hak ve hukukuna tecavüz olan hırsızlık, gasp, kumar ve rüşvet gibi meşru olmayan yollardan servet elde etmeyi dini, hukuki ve ahlaki planda yasaklamıştır.

İslam’a göre asli ve doğal olan kazanç yolu emektir. Hz. Peygamber (sav) ‘‘Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yemiş değildir’’ buyurmuş, kendisine en temiz kazancın ne olduğu sorulduğunda; ‘‘Kişinin kendi elinin emeği, bir de dürüst ticaretin kazancı’’ cevabını vererek emeğin önem ve değerine dikkat çekmiştir. Yine bir gün Hz. Peygamber Sa’d b. Muâz ile karşılaşıp tokalaşmış, ellerinin nasırlı olduğunu görünce sebebini sormuş O’da; ‘‘Çoluk çocuğunun nafakasını temin için hurma bahçemde çalışıyorum’’ cevabını verince; Muaz’ın elini öpmüş ve; ‘‘İşte bu eller Allah’ın sevdiği ellerdir’’ demiştir.

İslam bilginleri, haram lokma ile beslenen vücudun ibadet ve faaliyetlerinin faydasız ve verimsiz, kazanç ve kârın bereketsiz olacağını, emeğe dayanmayan bir kazancın dünyada huzursuz ve mutsuz bir hayat, ahirette ise sıkıntılı bir hesaptan başka bir şey getirmeyeceğini ifade etmişlerdir.

Değerli Kardeşlerim,
Özellikle sanayi devrimiyle ortaya çıkan geniş iş alanları ve işçi sınıfları, ekonomi ve ticari alanlardaki gelişmeler işçi-işveren ilişkilerine ayrı bir önem kazandırmıştır. Toplumsal huzur ve barışın önemli bir ayağı sayılan iş barışı, işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, işçi ve işverenin hak ve sorumluluklarının hakkaniyet ve adalet temeline dayandırılması oldukça önemlidir. Bu nedenle emeğe saygı gösterilmesi, çalışanların hak ve hukukunun gözetilmesi için dinin ve ahlakın ferdin vicdanı üzerindeki denetiminden yararlanmak gerekir. Vicdanlarına hesap verme bilinci yerleştirilen insanlar hak ve hukuk ihlallerinden daha fazla kaçınacaklar, toplumsal barış ve huzur daha fazla gerçekleşecektir.

Toplumsal yaşamın bir gereği olan çalışma hayatındaki barış ve huzur için İslam dini hem işçiye hem de işverene görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Böylece işçi ve işverenin haklarını korumayı hedeflemiştir. İşveren işçinin ücretini tam ve vaktinde ödemeli, emniyet ve güvenini sağlamalı, işçiye karşı iyi davranmalı, güçlerinin yetmeyeceği yükleri yüklememelidir. Hz. Peygamber (sav) ‘‘İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz’’ buyurmuş ve işçinin ücretini ödemeyenlerin kıyamet günü Allah’ı karşılarında bulacağın ifade ederek emeğin karşılığının verilmesinin önemine dikkat çekmiştir. İşçi de işini gerektiği şekilde tam olarak yapmalıdır. İş saatinde başka şeylerle meşgul olmak ve çalışmamak işverenin hakkına tecavüz anlamını taşımaktadır. Hz. Peygamber ‘‘Muhakkak ki Allah Teâlâ sizden birinizin yaptığı işi sağlam yapmasından hoşnut olur’’ buyurarak yapılan işin tam ve zamanında yapılmasını teşvik etmiştir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, işçi-işveren ilişkileri insan ilişkilerinden, işçi hakları da insan haklarından ayrı düşünülmemelidir.  İslam iş hayatında bireysel ve toplumsal barış için salt hukuk kurallarını değil dini ve ahlaki kuralları öne çıkarmış, sevgi, saygı ve hakkaniyete dayalı sağlam bir yapı oluşturmaya çalışmıştır. İşverene işçinin hakkını zamanında ve tam ödemeyi, işçiye de işini tam yaparak ücretini hak etmeyi önermiştir.

 

Dr. Mehmet Tekin
Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşesi


1. En-Necm, 53/39.
2. Buharî, Büyû, 15.
3. Müsned, IV, 141.
4. Serahsî, Mebsûd, XXX, s. 245.
5. TDV İlmihal, II, s. 411.
6. Buharî, Itk, 16.
7. İbn Mace, Rühûn, 4.
8. Buharî, İcare, 10.
9. Suyutî, el-Camiu’l-Kebîr, I, 354.